Sơ đồ tổ chức

About us

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và 6 phòng ban, đơn vị nghiệp vụ:
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 

 

 1. Ông Trần Thanh Sơn
 2. Ông Tô Trung Dũng
 3. Ông Lê Trung Hậu
 4. Bà Trần Thị Xuân Hồng
 5. Ông Trần Thanh Nguyên
 • Chủ tịch
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Thành viên
 • Thành viên

 

 

 
 
BAN KIỂM SOÁT
 
 

 

 1. Bà Vũ Thị Cẩm Vân
 2. Ông Phạm Văn Trúc
 3. Ông Nguyễn Công Thành
 • Trưởng ban
 • Thành viên
 • Thành viên

 

 

 
 
BAN GIÁM ĐỐC
 
 

 

 1. Ông Trần Thanh Sơn
 2. Ông Lê Trung Hậu
 3. Bà Trần Thị Xuân Hồng
 4. Ông Trần Thanh Nguyên
 • Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • Phó Giám đốc

 

 

 
 
CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ
 
 

 


 1. Phòng Tổ chức Hành chính
 2. Phòng Kinh tế Kế hoạch
 3. Phòng Kỹ thuật
 4. Phòng Kế toán Tài chính
 5. Chi nhánh Hóc Môn
 

 

 
 
 

 

Chat với chúng tôi