Tin tức

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020

1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

 

2. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019

3. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2019

 

4.Tờ trình V/v thù lao HĐQT, BKS năm 2019

 

5.Tờ trình V/v mua lại vốn góp cổ đông

 

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Chat với chúng tôi