Tin tức

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

2. Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021

3. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

4.Tờ trình V/v thù lao HĐQT, BKS 

5.Báo cáo của Ban kiểm soát 

6. Danh sách cổ đông

Chat với chúng tôi