Nghị quyết 16 - về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến và thư ký đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII năm 2020

Chat với chúng tôi