Chứng nhận đăng ký và quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Chat với chúng tôi